Hoạt động chào cờ đầu tuần của công ty tại mục tiêu Văn phú, Hà Đông

Chào cờ, giao ca đầu tuần tại mục têu của công ty NSB

Copyright © 2015 NSB Security