Nội dung đào tạo

NỘI DUNG   THỜI LƯỢNG
 • PHẦN 1 : KHÁI QUÁT CHUNG (12t)
 • Bài 1 : Đặc điểm hoạt động và vai trò của BVCN
 • Bài 2 : Sự ra đời và phát triển của  NSB
 • Bài 3 : Quy mô tổ chức và văn hóa NSB
 • Bài 4 : Nội quy, quy chế của NSB
 • 4 tiết
 • 2 tiết
 • 2 tiết
 • 4 tiết
 • PHẦN 2 : PHÁP LUẬT CƠ BẢN (8t)
 • Bài 5 : Pháp luật và những điều cần biết đối với BVCN
 • Bài 6 : Tội phạm và các trường hợp không phải là tội phạm
 • Bài 7 : Hiện trường và công tác bảo vệ hiện trường
 • 4 tiết
 • 2 tiết
 • 2 tiết
 • PHẦN 3 : NGHIỆP VỤ BẢO VỆ (44t)
 • Bài 8 : Nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát
 • Bài 9 : Nhiệm vụ các vị trí cơ bản và quy trình làm việc
 • Bài 10 : Kỹ năng lập biên bản và báo cáo sự việc
 • Bài 11 : Quy trình xử lý tình huống cơ bản
 • Bài 12 : Phương pháp bảo vệ khu đô thị chung cư cao cấp
 • Bài 13 : Phương pháp bảo vệ công trường
 • Bài 14 : Phương pháp bảo vệ nhà máy
 • Bài 15 : Phương pháp bảo vệ cao ốc văn phòng
 • Bài 16 : Phương pháp bảo vệ Ngân hàng
 • Bài 17 : Phương pháp bảo vệ siêu thị
 • Bài 18 : Phương pháp bảo vệ hội trợ, Show sự kiện
 • 4 tiết
 • 4 tiết
 • 4 tiết
 • 4 tiết
 • 4 tiết
 • 4 tiết
 • 4 tiết
 • 4 tiết
 • 4 tiết
 • 4 tiết
 • PHẦN 4 : TÁC PHONG LÀM VIỆC (8t)
 • Bài 19 : Tác phong bảo vệ chuyên nghiệp
 • Bài 20 : Kỹ năng giao tiếp trong mội trường chuyên nghiệp
 • 4 tiết
 • 4 tiết
 • PHẦN 5 : KỸ NĂNG BỔ TRỢ (80t)
 • Bài 21 : Kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ
 • Bài 22 : Võ thuật tự vệ
 • Bài 23 : Kỹ năng sơ cấp cứu
 • Bài 24 : Tiếng Anh giao tiếp
 • 8 tiết
 • 32 tiết
 • 8 tiết
 • 32 tiết

TỔNG THỜI LƯỢNG : 30 NGÀY.

 

Copyright © 2015 NSB Security